Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2009

btd
19:11

http://www.autoblog.com/2009/09/04/2010-cobra-jet-mustang-hits-the-drag-strip-for-a-test-n-tune-w/

Nowy Mustang Cobra Jet. Chyba więcej nie trzeba mówić. Po za JA-CHCĘ-TO :)
btd
15:58
Play fullscreen
Wypas. Jakoś nigdy bodomi mi nie podchodzili, ale tutaj złapali mnie za serce :)
btd
12:39
2182 4204 500
Jak to pięknie mruczy. Żadna kobieta nie powoduje takiej gęsiej skórki ;-)
btd
12:30
2119 200d 500
I było ich trzy. A potem jeszcze trzy :)
btd
12:28
2100 fb8c 500
W sumie nie jest wielki, ale jak dla mnie ma w sobie to coś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl